ក្រសួង​បរិស្ថាន​ប្រកាស​ថ្កោល​ទោស​បុគ្គ​លិក​អង្គ​ការ​ណា​ដែល​យក​តួនាទី​រក​ផល​ប្រយោជន៍

ក្រសួង​បរិស្ថាន​ប្រកាស​ថ្កោល​ទោស​បុគ្គ​លិក​អង្គ​ការ​ណា​ដែល​យក​តួនាទី​រក​ផល​ប្រយោជន៍