ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តី ណែនាំកិច្ចការ មួយចំនួន ដល់អាជ្ញាធរ រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីពន្លឿនការ ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តី ណែនាំកិច្ចការ មួយចំនួន ដល់អាជ្ញាធរ រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីពន្លឿនការ ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តី ណែនាំកិច្ចការ មួយចំនួន ដល់អាជ្ញាធរ រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីពន្លឿនការ ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តី ណែនាំកិច្ចការ មួយចំនួន ដល់អាជ្ញាធរ រាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីពន្លឿនការ ផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ已关闭评论
  • 10 views
  • Hide Sidebar
    A+