ក្រសួងអប់រំ សហការ ជាមួយ កូរ៉េ បង្តើត កម្មវិធីសិក្សា អេឡិចត្រូនិច