ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចេញប្រកាស​នីតិវិធី និង​បែបបទ​លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ក្រសួងមហាផ្ទៃ​បានចេញ​ប្រកាស​ស្តីពី នីតិវិធី និង​បែបបទ​នៃ​ការចេញ​លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ ដោយ​អជ្ញាធរ​ឃុំ សង្កាត់ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​គោលដៅ​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ខណៈដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងនោះ មាន​លំនៅឋាន ឬ​ទី​សំណាក់​ផ្សេង​ពី​លំនៅឋាន ឬ​ទី​សំណាក់​ដែល​បាន​ចុះ​ក្នុង​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​របស់ខ្លួន ហើយ​មិនទាន់មាន​សៀវភៅ​ស្នាក់នៅ និង​សៀវភៅ​គ្រួសារ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត តាម​ការកំណត់​នៃ​ច្បាប់បោះឆ្នោត​៕ ​សូម​អាន​ប្រកាស​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ទាំងស្រុង​ខាងក្រោម​៖

ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចេញប្រកាស​នីតិវិធី និង​បែបបទ​លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​
ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចេញប្រកាស​នីតិវិធី និង​បែបបទ​លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​
ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចេញប្រកាស​នីតិវិធី និង​បែបបទ​លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​
ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចេញប្រកាស​នីតិវិធី និង​បែបបទ​លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​