ក្រសួងការងារ-ILO បើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រី ភាគីលើបញ្ហាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ក្នុងវិស័យសំណង់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥នេះ បានសហការជា មួយអង្គការ ពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ(ILO) បានបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីសុខភាព និង សុវត្ថិភាពការងារក្នុង វិស័យសំណង់នៅកម្ពុជានាសណ្ឋាគារអាំងទែរកង់ទីណង់តាល់។

 ក្នុងសិក្ខាសាលានេះមានការចូល រួមពីតំណាងក្រសួងការងារ តំណាងអង្គការILO តំណាងនិយោជក និងនិយោជិក ជាច្រើនរូបផងដែរ ៕

ក្រសួងការងារ-ILO បើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រី ភាគីលើបញ្ហាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ក្នុងវិស័យសំណង់

ក្រសួងការងារ-ILO បើកកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រី ភាគីលើបញ្ហាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ក្នុងវិស័យសំណង់