រូប​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​សព​ឪពុក-កូន និង​ចៅ ដែល​ស្លាប់​ដោយ​ការ​បាញ់​ក្នុង​ជម្លោះ​គ្នា​នៅ​ទួល​ស្វាយ​ព្រៃ១

រូប​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​សព​ឪពុក-កូន និង​ចៅ ដែល​ស្លាប់​ដោយ​ការ​បាញ់​ក្នុង​ជម្លោះ​គ្នា​នៅ​ទួល​ស្វាយ​ព្រៃ១