នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ខ្មែរ​ផ្ដល់​ឱវាទ​ឲ្យ​ស្ដ្រី​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ខ្លួន​ឯង​ក្នុង​វិស័យ​សាធារណៈ និង​នយោបាយ​

នៅ​ក្នុង​សប្ដាហ៍​នេះ​លោក​ ហ៊ុន សែន បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ដ្រី​ត្រូវ​តែ​បង្កើន​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សាធារណៈ និង​នយោបាយ។