​ផលប៉ះពាល់​នៃ​ការដំឡើង​អត្រា​ការប្រាក់​របស់​ធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិក​

ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ទី ១៧ ធ្នូ បាន​ប្រតិកម្ម​វិជ្ជមាន​ទៅនឹង​ការដំឡើង​អត្រា​ការប្រាក់ ជា​លើក​ដំបូង​បង្អស់ របស់​ធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិក ក្នុង​រយៈពេល​ជិត​១០​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ។ កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ ធនាគារ​កណ្តាល​អាមេរិក ដែល​បាន​រក្សា​អត្រា​ការប្រាក់​ក្បែរ​សូន្យ​អស់ ជាង៧​ឆ្នាំ​នោះ បាន​ដំឡើង​អត្រា​ការប្រាក់​ប្រមាណ ០,២៥%។