របាយការណ៍៖ សាលារៀន​មិន​បាន​ផ្តល់​បរិយា​កាស​សុវត្ថិភាព​ដល់​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា

មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​​ទី១៧ ខែធ្នូ បាន​ដាក់​សម្ពោធ​របាយការណ៍​មួយ​ស្តីពី​ការ​សម្លុត​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា ​នៅ​តាម​សាលារៀន​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។​ តាម​រយៈ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​របាយការណ៍​នោះ ​បាន​បង្ហាញ​ថា​សាលារៀន​បាន​ខកខាន​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​បរិយាកាស​សុវត្ថិភាព​ និង​នៅ​ពេលខ្លះ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព​សម្លុត​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​ផង​ដែរ។​​