អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​គំរូផ្ទះ​សម្រាប់​រស់នៅ​ក្រៅភព

គំរូ​ផ្ទះ​សម្រាប់​រស់នៅ​ក្រៅភព​ត្រូវ​បាន​អ្ន​កវិទ្យាសាស្រ្ត​អឺរ៉ុប​សាងសង់​បាន​សម្រេច ហើយ​ដាក់តាំង​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ នៅ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ នៅ​​ប៉ែក​ខាង​កើត​ប្រទេស​បារាំង។ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ការ​សាងសង់​ផ្ទះ​សម្រាប់​រស់​នៅ​ក្រៅភព​នេះ គឺ​ជា​ផ្នែកមួយ នៃ​គម្រោង​បញ្ជូន​មនុស្ស​ឲ្យ​ទៅ​ចុះចត​នៅលើ​ភពព្រះអង្គារ។