​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចេញ​គោលការណ៍​កំណត់​ថ្លៃ​ថ្មី​សម្រាប់​សេវា​ផ្តាច់​-​ភ្ជាប់​អគ្គិសនី​

រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖អគ្គិសនី​កម្ពុជា EDC បានចេញ​គោលការណ៍​ណែនាំ​ថ្មី​មួយទៀត ដោយ​កំណត់​ឡើងវិញ​អំពី​ការយក​កម្រៃ​សេវា ផ្តាច់​-​ភ្ជាប់ ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​-​ខេត្ត ដែល​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០១៦​ទៅ​៕ សូម​អាន​គោលការណ៍​ថ្មី​លម្អិត​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ដូចខាងក្រោម​៖

​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចេញ​គោលការណ៍​កំណត់​ថ្លៃ​ថ្មី​សម្រាប់​សេវា​ផ្តាច់​-​ភ្ជាប់​អគ្គិសនី​
​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចេញ​គោលការណ៍​កំណត់​ថ្លៃ​ថ្មី​សម្រាប់​សេវា​ផ្តាច់​-​ភ្ជាប់​អគ្គិសនី​
​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ចេញ​គោលការណ៍​កំណត់​ថ្លៃ​ថ្មី​សម្រាប់​សេវា​ផ្តាច់​-​ភ្ជាប់​អគ្គិសនី​