កម្រង​រូបភាព​នៅក្នុង​កម្មវិធី Star’s Light Awards 2015

​ពិតជា​ប្លែក​ភ្នែក​នូវ​តារា​ថៃ​ជាច្រើន​ដួងនៅក្នុង​កម្មវិធី Star Light Awards 2015 ព្រមជាមួយ​ការ​តែងខ្លួន​បែប​សិច​ស៊ី​នឹង​ទាន់សម័យ ជាមួយ​រូបរាង​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​។

តារា​ខ្លះ​ក៏​មិន​ឃើញ​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​នេះ​ដែរ​ ​ដូច្នេះ​សូម​មើល​​រូប​ភាព​ថា​ តើ​តារា​ណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុ​ង​កម្មវិធីនេះ​: