ឥរិយាបទ​នៃ​ការ​ប្រាណ​មួយចំនួន ផ្តល់​ភាពងាយស្រួល​ក្នុងការ​ប្រតិបត្តិ​សិច​

វិធី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រាងកាយ​មាន​កាយសម្បទា​ល្អ ដើម្បី​ធ្វើ​ចលនា​ផ្លាស់ប្តូរ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស នៅពេល​រួមរ័ក​ហើយ​ការពារ​ចុក​រួយ​តាម​រាងកាយ ក្រោយពេល​រួមភេទ​ហើយ គឺ​ការហាត់​ប្រាណ​ក្នុង​ក្បាច់​ពិសេស ដែល​នឹង​ជួយ​បង្កើន​ភាពរឹងមាំ​ឲ្យ​សាច់ដុំ ដែល​ចាំបាច់​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​រួមភេទ​នោះឯង​។​