ដំឡើង​បង្គោល​ភ្លើង​ព្រែក​ជា​២​នៅ​សួនច្បារ​រដ្ឋសភា​ជាតិ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បានឱ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ ធ្នូ ២០១៥ បង្គោល​ភ្លើង​ព្រែក​ជា​២​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​សួនច្បារ​រដ្ឋសភា​ជាតិ​ចំនួន​១៣​បង្គោល​ហើយ  ។