គ្រលៀន​សិប្បនិម្មិត ត្រូវបាន​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ប្រកាស​ឲ្យ​ប្រើ​

បណ្តា​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​នៅ​សកល​វិទ្យាល័យ California (UCSF) និង​សកល​វិទ្យាល័យ Vanderbilt (​អាមេរិក​) ទើប​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការផលិត​បរិក្ខារ​មួយ ដែលមាន​មុខងារ​ដូចជា​គ្រលៀន​សិប្បនិម្មិត ព្រមទាំង​អាច​បណ្តុះ​ផ្សាំ​ក្នុង​រាងកាយ​របស់​មនុស្ស ។​