ត្រីប្រហុក នៅដាយលេខ១៣ ធ្លាក់ចុះជាង ៣ថ្ងៃមុន

ភ្នំពេញ៖តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា ការនេសាទត្រីប្រហុកនៅដាយលេខ១៣ នៅយប់ថ្ងៃទី១៩ និងទៀបភ្លឺ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ នេះ មានការធ្លាក់ចុះជារយៈពេល៣ថ្ងៃមុន។

មន្រ្តីជលផលបានឲ្យដឹងថា សភាពត្រីថ្ងៃនេះ ចាប់ផ្តើមមានការធ្លាក់ចុះជាងបីថ្ងៃមុន ប្រភេទត្រី ចាប់ផ្តើមធ្លាក់ចុះមានត្រីស្លឹកឬស្សី និងត្រីកញ្ជ្រូកលាយចូលច្រើន សភាពនេះបង្ហាញពីការថយបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ និង១៥កើត ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៤ និង២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ៕

ត្រីប្រហុក នៅដាយលេខ១៣ ធ្លាក់ចុះជាង ៣ថ្ងៃមុន

ត្រីប្រហុក នៅដាយលេខ១៣ ធ្លាក់ចុះជាង ៣ថ្ងៃមុន

ត្រីប្រហុក នៅដាយលេខ១៣ ធ្លាក់ចុះជាង ៣ថ្ងៃមុន

ត្រីប្រហុក នៅដាយលេខ១៣ ធ្លាក់ចុះជាង ៣ថ្ងៃមុន