បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

by: Pichetrath

ការប្រឡងបវរកញ្ញាពិភពលោក នៅប្រទេសចិន SANYA Chines បានបញ្ចប់ហើយ ដែលមកុដ Miss World 2015 បានទៅលើនាង Mireia Lalaguna ROYO ជនជាតិអេស៉្បាញ ។

ចំណែកលេខ ២ បានទៅលើនាង Sofia Nikitchuk មកពីប្រទេសរុស្ស៊ី លេខ ៣ បានទៅលើនាង Maria Harfanti  មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។ ឯពីរប្រទេសទៀត ដែលជាប់ ៥ រូបចុងក្រោយ គឺបវរកញ្ញាមកពីប្រទេសឡេបាណន់ និង ចាមីកា ៕

 

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

នាង Mireia Lalaguna ROYO អេស៉្បាញ

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

នាង Sofia Nikitchuk មកពីប្រទេសរុស្ស៊ី

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

នាង Maria Harfanti  មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

 

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាជាប់ ៥ រូបចុងក្រោយ

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាជាប់ ៥ នាក់ចុងក្រោយ មកពីប្រទេសឡេបាណន់

បវរកញ្ញាអេស៉្បាញ ពាក់មកុដ Miss World 2015

បវរកញ្ញាជាប់ ៥ នាក់ចុងក្រោយ មកពីប្រទេសចៃមីកា

 

រូបភាពពី Facebook Miss World