ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា


ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

Sabay ជា​ក្រុមហ៊ុន​ Digital ​​ទំនើប​និង​​ជា​បណ្តាញ​​សារព័ត៌មាន​​អនឡាញ​សំបូរ​បែប​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ Sabay ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ច្នៃ​ប្រឌិត​និង​ការ​បង្កើត​ថ្មី ដើម្បី​មក​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​មុខ​តំណែង​សំខាន់ៗ​ដូចជា Senior Sales Executive, Commercial Editor, General Secretary, Personal Assistant, Content Coordinator, Entertainment Internee, Product Coordinator, LAN Administrator Team Leader និង IT Technician។ ដូច្នេះ​ នេះ​ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​បំផុត​​ សម្រាប់​ប្រិយមិត្ត​មាន​សមត្ថភាព​ដែល​ចង់​ក្លាយ​ជា​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ភាព​លេចធ្លោ​។

 

១. Senior Sales Executive

 

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា២. Commercial Editor

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៣. General Secretary

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៤. Personal Assistant

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៥. Content Coordinator

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៦. Entertainment Internee

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៧. Product Coordinator

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៨. LAN Administrator Team Leader

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា

៩. IT Technician

ឆ្នាំ​ថ្មី Sabay ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ៩ តំណែង​ផ្សេងៗ​គ្នា