រកឃើញ​យុវជន​ចាប់ពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ​ខ្លះ​ប្រញាប់​រួមភេទ​

​ភ្នំពេញៈ ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​បាន​រកឃើញ​យុវវ័យ​អាយុ​ចាប់ពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ​មួយចំនួន​ប្រញាប់​ប្រឡូក​ក្នុង​សកម្មភាព​រួមភេទ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​មាន​ហានិភ័យ​ក្នុងការ​សិក្សា និង​ងាយ​ឆ្លង​មេរោគ​ជាដើម​។​