បង្ហាញមុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិ១០នាក់ នៅខណ្ឌចំការមន

ភ្នំពេញ៖ អធិការនគរបាល ខណ្ឌចំការមន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានធ្វើការបង្ហាញ មុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិចំនួន១០នាក់ ក្រោយពីការបង្រ្កាបបាន និងឃាត់ខ្លួន។

បង្ហាញមុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិ១០នាក់ នៅខណ្ឌចំការមន

បង្ហាញមុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិ១០នាក់ នៅខណ្ឌចំការមន

បង្ហាញមុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិ១០នាក់ នៅខណ្ឌចំការមន

បង្ហាញមុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិ១០នាក់ នៅខណ្ឌចំការមន

បង្ហាញមុខសញ្ញា ប្លន់ ឆក់ លួច រំលោភ និងក្មេងទំនើង ក្នុងភូមិ១០នាក់ នៅខណ្ឌចំការមន