ចាប់ពី​ដើមឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខនេះ សមត្ថកិច្ច​ចរាចរ​ណ៏​ផ្លូវគោក​និង ចាប់​ផ្តើម​ប្រើ​ធម៌​ក្តៅ​ចំពោះ​អ្នក​ល្មើសច្បាប់​ទាំងអស់​ដោយ​មិន​ការយោគយល់​

ភ្នំពេញ​)៖ ការដាក់ឱ្យ​អនុវត្ត​នូវ​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី រួមទាំង​ការផាកពិន័យ​ដ៏​តឹងរឹង​តាមច្បាប់​នេះ នឹង​ធ្វើឡើង​ចាប់ពី​ដើមឆ្នាំ​២០១៦ ខាងមុខនេះ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការគោរព​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ ដែល​កាត់បន្ថយ​គ្រោះថ្នាក់​តាម​ដងផ្លូវ​។​ ​ដើម្បីឱ្យ​ការអនុវត្ត​នូវ​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី​កាន់តែ​ប្រសិទ្ធភា