សង្គម​ស៊ីវិល​ផ្នែក​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​កំណើន​នៃ​ការ​រួមភេទ​ក្នុងចំណោម​យុវ​សិស្ស​

មន្ត្រី​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​របស់​យុវជន សម្ដែង​ក្តី​ព្រួយបារម្ភ​នៅពេល​ឃើញ​យុវជន​វ័យក្មេង​នៅ​កម្ពុជា ឆាប់​ប្រឡូក​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​ផ្លូវភេទ ដែល​អាច​បង្ក​ជា​ហានិភ័យ​ខ្ពស់​សម្រាប់​សុខភាព និង​អនាគត​របស់​ពួកគេ​។ អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល ស្នើ​ដល់​ក្រសួង​ឲ្យ​យកចិត្តទុកដាក់​