កាមេរ៉ា​តាមដាន​បទល្មើស បំពាក់​តាម​ភ្លើងស្តុប ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់​ដំណើរការ​ហើយ​ថ្ងៃនេះ​

ភ្នំពេញ: កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ជាង ២០០​គ្រឿង ដែល​បំពាក់​តាម​ភ្លើងស្តុប​លើ​ដង​វិថី​សំខាន់ៗ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​តាមដាន​បទល្មើស​នានា នឹងដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ហើយថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ ជាមួយ​ការរំពឹងទុក​ថា នឹង​ជួយ​ពង្រឹង​សន្តិសុខ​បានខ្ពស់ជាង​មុន ហើយក៏​ងាយស្រួល​តាម​ចាប់​ក្រុម ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ផងដែរ​៕​

កាមេរ៉ា​តាមដាន​បទល្មើស បំពាក់​តាម​ភ្លើងស្តុប ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់​ដំណើរការ​ហើយ​ថ្ងៃនេះ​

កាមេរ៉ា​តាមដាន​បទល្មើស បំពាក់​តាម​ភ្លើងស្តុប ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់​ដំណើរការ​ហើយ​ថ្ងៃនេះ​
កាមេរ៉ា​តាមដាន​បទល្មើស បំពាក់​តាម​ភ្លើងស្តុប ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់​ដំណើរការ​ហើយ​ថ្ងៃនេះ​

កាមេរ៉ា​តាមដាន​បទល្មើស បំពាក់​តាម​ភ្លើងស្តុប ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដាក់​ដំណើរការ​ហើយ​ថ្ងៃនេះ​