ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹង ជួបពិភាក្សាគ្នា នៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងបាវិត ដើម្បីបន្ធូបន្ថយបញ្ហាកូដកម្ម

ស្វាយរៀង៖នៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងរ និងបណ្ដុះបណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈលោក អ៊ិត សំហេង នឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹង លោក ជៀង អំ អភិបាលខេត្តស្វាយរឿង និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មរបស់កម្មករ។

ចំណែកនៅក្រុងបាវិតវិញ កិច្ចប្រជុំ ដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរងខេត្ត ជួបប្រជុំជាមួយនឹង ភាគីសហជីពមួយចំនួន ក្នុងមានសហជីបលោក ប៉ាវ ស៊ីណា, លោក ឡុង សុផាត,លោក អាត ធន់,លោក ឆេង ឈន់ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកូដកម្មរបស់កម្មករដូចគ្នាដែរ។

យោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក សយ សុភាព អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌល ព័ត៌មានដើមអម្ពិល ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ នៅក្រុងបាវិត បានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ មានការចូលរួមពី អភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀង និងសហជីពដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេង ធ្វើការពិភាក្សាគ្នា ដើម្បីបន្ធូបន្ថយការកើនឡើងនួវកំដៅកូដកម្ម របស់កម្មករ នៅខេត្តស្វាយរៀង៕

ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹង ជួបពិភាក្សាគ្នា នៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងបាវិត ដើម្បីបន្ធូបន្ថយបញ្ហាកូដកម្ម

ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹង ជួបពិភាក្សាគ្នា នៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងបាវិត ដើម្បីបន្ធូបន្ថយបញ្ហាកូដកម្ម

ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹង ជួបពិភាក្សាគ្នា នៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងបាវិត ដើម្បីបន្ធូបន្ថយបញ្ហាកូដកម្ម

ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹង ជួបពិភាក្សាគ្នា នៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងបាវិត ដើម្បីបន្ធូបន្ថយបញ្ហាកូដកម្ម

ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹង ជួបពិភាក្សាគ្នា នៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង និងបាវិត ដើម្បីបន្ធូបន្ថយបញ្ហាកូដកម្ម