សហជីព អំពាវនាវ ឲ្យកម្មករ នៅក្រុងបាវិត កុំធ្វើកូដកម្ម ខុសច្បាប់ រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងចូលធ្វើការ ជាធម្មតាវិញ

សហជីព អំពាវនាវ ឲ្យកម្មករ នៅក្រុងបាវិត កុំធ្វើកូដកម្ម ខុសច្បាប់ រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងចូលធ្វើការ ជាធម្មតាវិញ