ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសអោយកម្មករ ចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញ ក្រោយពីបាតុកម្មខុសច្បាប់ កន្លងមកនេះ

 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសអោយកម្មករ ចូលធ្វើការជាធម្មតាវិញ ក្រោយពីបាតុកម្មខុសច្បាប់ កន្លងមកនេះ