សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​របស់​ក្រសួង​ការ​ងារ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​របស់​ក្រសួង​ការ​ងារ