លោកស សុពុត្រា ប្រកាសចូលកាន់ មុខតំណែង អភិបាលរង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភ្នំពេញៈ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឹ បានបើកពិធី  ប្រកាស ចូលកាន់មុខតំណែង អភបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងខេត្ត ត្រូវបាន តែងតាំង លោកស សុពុត្រា ជាអភិបាលរងខេត្ត នៃគណៈអភិបាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៕

លោកស សុពុត្រា ប្រកាសចូលកាន់ មុខតំណែង អភិបាលរង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោកស សុពុត្រា ប្រកាសចូលកាន់ មុខតំណែង អភិបាលរង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោកស សុពុត្រា ប្រកាសចូលកាន់ មុខតំណែង អភិបាលរង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោកស សុពុត្រា ប្រកាសចូលកាន់ មុខតំណែង អភិបាលរង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

លោកស សុពុត្រា ប្រកាសចូលកាន់ មុខតំណែង អភិបាលរង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ