គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC

ភ្នំពេញ៖ ការិយាល័យគ្រប់គ្រង អាវុធជាតិផ្ទុះ បានធ្វើការប្រមូល និងប្រគល់គ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ ផ្ទុះ ទៅឲ្យ CMAC សរុបចំនួន ៦៧២គ្រាប់ នេះបើ យោងតាមរបាយការណ៍ បូកសរុបការងារ ឆ្នាំ២០១៥។

យោងតាមរបាយការ បូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៥ របស់ ការិយាល័យគ្រប់គ្រង អាវុធជាតិផ្ទុះ ដែល មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានឲ្យដឹងថា គ្រាប់ចំនួន៦៧២ ដែលប្រគល់ជូន CMAC នោះរួមមាន គ្រាប់ផ្លោង១០៥មម ចំនួន៤៣គ្រាប់, គ្រាប់ត្បាល់៨១មម ចំនួន ៤១គ្រាប់, គ្រាប់ត្បាល់៦០មម ចំនួន៤៩គ្រាប់, គ្រាប់ត្បាល់៨២មម ចំនួន០២គ្រាប់, គ្រាប់ត្បាល់៨០មម ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់M79 ចំនួន៨៩គ្រាប់, គ្រាប់M76 ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់M67 ចំនួន១០គ្រាប់, គ្រាប់M75 ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់MK82 ចំនួន០៥គ្រាប់, ។

គ្រាប់M117 ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់ទម្លាក់យន្តហោះទម្ងន់ ២០ផោន ចំនួន០៨គ្រាប់, គ្រាប់រ៉ុកែត ចំនួន០២គ្រាប់, គ្រាប់មីនក្លេម័រ ចំនួន០១គ្រាប់, ក្បាលផ្ទុះ ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់DK75 ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់ផ្លោង៨៥មម ចំនួន០២គ្រាប់, គ្រាប់ផ្លោង160មម ចំនួន០៧គ្រាប់, គ្រាប់ផ្លោង122មម ចំនួន០២គ្រាប់, គ្រាប់ផ្លោង152មម ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់BOMB ចំនួន០១គ្រាប់, គ្រាប់BOMBI ចំនួន១៣៩គ្រាប់, គ្រាប់បែកដៃ ចំនួន១៤គ្រាប់, គ្រាប់កាំភ្លើងដៃ ចំនួន២៤៩គ្រាប់ និងកាកសំណល់ UXO M70 ចំនួន០១គ្រាប់៕

គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC

គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC

គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC

គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC

គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC

គ្រាប់ និងយុទ្ធភ័ណ្ឌ មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន៦៧២ គ្រាប់ ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ CMAC