សមាគមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ ទទួលអំណោយ នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ

ភ្នំពេញ៖ សមាជិកសមាគមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ ប្រមាណ១០០នាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បត្តិ៍ ទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ បានមកទទួលអំណោយលើកចិត្ត ពីមូលនិធិចេក ហ៊ួច  នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ។

តំណាងសមាគមអ្នកធាក់ស៊ីក្លូ ដឹកនាំដោយលោក ឡុង សុខហ៊ួយ។