«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​

​កំពង់ចាម​៖ ប្រដឹស ឬ​ស្ពាន​ឬ​ស្សី ដែល​ភ្ជាប់​ទីក្រុង​កំពង់ចាម​ទៅនឹង​ទឹកដី​កោះ​ប៉ែន គឺជា​ប្រភេទ​ស្ពាន​បុរាណ​តែមួយ​ដែលជា​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​ខេត្តកំពង់ចាម​។ ប៉ុន្តែ​ប្រដឹស​ដ៏​ល្បី​នេះ​លេច​រូបរាង​តែ​ក្នុង​រដូវប្រាំង ឬ​រដូវ​ទឹកសម្រក​តែប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ត្រូវបាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​ទទួល​បានការ​អនុ​ញ្ញា​វិនិយោគ​ពីរ​ដ្ឋ​។​

​ស្ពាន​ឫស្សី ឬ​ប្រដឹស​នេះ ត្រូវបាន​សាងសង់ឡើង​ដោយ​ដៃ​មនុស្ស ដែល​មិនមាន​ការប្រើប្រាស់​គ្រឿងចក្រ​ទំនើប​នោះឡើយ​។ ស្ពាន​នេះ អាច​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ធ្វើដំណើរ​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ទាំង​ថ្មើរជើង កង់ ម៉ូតូ និង​រថយន្ត​ផងដែរ​។ ការឆ្លងកាត់​ពី​ដីគោក ទៅកាន់​ដី​កោះ គឺ​ត្រូវ​បង់ប្រាក់ និង​មានការ​កំណត់​ទម្ងន់​ច្បាស់លាស់ តាម​តារាង​នៅក្នុង​ផ្ទាំង​បដារ​ដែល​បិទ​ផ្សាយ​នៅ​ក្បាលស្ពាន​។​

​ទោះជា​យ៉ា​យ​ណាក៏ដោយ ស្ពាន​ឫស្សី ឬ​ប្រដឹស​នេះ នឹងត្រូវ​រុះរើ​វិញ​ដោយ​ម្ចាស់​ដែល​បាន​ដេញថ្លៃ​យក​ភាស៊ី នៅពេលដែល​រដូវ​ទឹក​ឡើង​បាន​ចូល​មកដល់​សារជាថ្មី ហើយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក៏ត្រូវ​ធ្វើដំណើរ​តាម​ទូក និង​ស្រឡាង វិញ​៕

«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​
«​ក្អែប​ឬ​ស្សី​» ផុស​ឡើងវិញ ក្រោយ​ទឹក​ស្រក​