ប្រធាន​ពន្ធនាគារ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​ដក​តំណែង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ

ប្រធាន​មន្ទីរ​ពន្ធនាគារ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​ធ្វើ​ពិធី​ផ្ទេរ​មុខ​តំណែង​ជា​ផ្លូវ​ការ​ហើយ នៅ​ព្រឹក​មិញ​នេះ។ ការ​ផ្ទេរ​មុខ​តំណែង ប្រធាន​ពន្ធនាគារ​នេះ គឺ​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​អង្គភាព​ពន្ធនាគារ​ទាំង​អស់​មាន​ភាព​រីក​ចម្រើន។ តែ​មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ថា​ការ​ផ្ទេរ​មុខ​តំណែង​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​អង្គភាព​ពន្ធនាគារ​នោះ​ទេ។