ព្រលានយន្តអន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ អបអរអ្នកដំណើរ ទី៣លាននាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសដ្ឋានកម្ពុជា បានប្រារព្វពិធីអបអរសាទរជូនអ្នកធ្វើដំណើរទី៣លាននាក់ ដែលបានធ្វើដំណើរតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍្ត ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។

ព្រលានយន្តអន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ អបអរអ្នកដំណើរ ទី៣លាននាក់

ព្រលានយន្តអន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ អបអរអ្នកដំណើរ ទី៣លាននាក់