រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​

Dantes (​សូ​ជី​អូ​) និង Marian Rivera (​ម៉ា​រី​ម៉ា​) ចាប់កំណើត​បាន ១ ខែ អ្នក​ទាំងពីរ​បានធ្វើ​ពិធីជប់លៀង​អបអរ​ខួប ១ ខែ​ដល់​កូនស្រី​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​ពួកគេ ។​​អ្នក​ទាំងពីរ​ក៏បាន​បង្ហោះ​រូបថត​កូនស្រី Maria Letizia o Baby Zia ក្នុង​បណ្តាញ Instagram របស់ខ្លួន​ផងដែរ ហើយ​បាន​សរសេរ​បន្ថែមទៀត​ថា រីករាយ​ខួប ១ ខែ​កូនស្រី​សំឡាញ់ ! ម៉ាក និង ប៉ា​ស្រឡាញ់​កូន​ខ្លាំងណាស់ ។

រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​

រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​

ក្នុង​ពិធីជប់លៀង​នេះដែរ គេ​ឃើញថា​ជា​ពិធីជប់លៀង​ខ្នាតតូច ដែលមាន​ការចូលរួម​ពី​មិត្ត​រួមការ​ងារ និង មិត្ត​ជិតស្និទ្ធ​របស់​អ្នក​ទាំងពីរ ។ រូបថត​គម្រប់​ខួប​មួយខែ​របស់​កូនស្រី​ពួកគេ​នៅតែ​ទទួលបាន​ពាក្យ​សរសើរ​ជាច្រើន​ដដែល​ដូច​រូបថត​ពេលដែល​គេ​ចាប់កំណើត​ដូចគ្នា ។​

រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​

​គួរ​រំ​ឮ​ក​ដែរ​ថា ពេលដែល​កូនស្រី​អ្នក​ទាំងពីរ​បានចាប់កំណើត​ភ្លាមៗ​បានត្រឹមតែ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ ឈ្មោះ​នាង ម៉ា​រី​ម៉ា បាន​ក្លាយជា​ប្រធានបទ​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ស្វែងរក​ច្រើន​បំផុត​ក្នុងប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហ​បុរី និង វៀតណាម ៕ ថា​វរិ​ទ្ធ​

រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​

រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​

រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​ រូបថត​សុភមង្គល​ទាំង ៤០ សន្លឹក​របស់ ម៉ា​រៀន រី​វឺ​រ៉ា និង គ្រួសារ​