សជណ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពីការកែចង្កូតរថយន្ត ពីស្តាំ មកឆ្វេង ជាកំហិត

សជណ គណៈរដ្ឋមន្រ្តី បញ្ជាក់ពីការកែចង្កូតរថយន្ត ពីស្តាំ មកឆ្វេង ជាកំហិត