ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ភ្នំពេញ៖ តាមការគ្រោងទុក ព្រឹទ្ធសភានៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ បានបើកសម័យប្រជុំនីតិកាល៣ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដី សាយ ឈុំ ប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។

របៀបវីរៈក្នុងកិច្ចប្រជុំមានពីរគឺ ទី១.ពិនិត្យ និងឲ្យយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពីការអនុម័តយល់ព្រម លើពិធីសារសម្រាប់ ធ្វើវិសោធនកម្ម កិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស ស្ដីពី ការបង្កើតអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ដើម្បីបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ក នៃកិច្ចព្រមព្រៀងម៉ារ៉ាកេស, ទី២.ពិនិត្យ និងឲ្យយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ ស្ដីពីការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន៕

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ

ព្រឹកនេះព្រឹទ្ធសភា បើកសម័យប្រជុំ នីតិកាលទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព សម្ដេច សាយ ឈុំ