ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​


ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

ថ្ងៃ​បុណ្យ​ណូអែល​ឆ្នាំ​នេះ​មិន​ខុស​ពី​ឆ្នាំ​មុនៗ​ យុវវ័យ​នៅ​តែ​បន្ត​ទិញ​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ក៏​ដូច​ជា​តុក្កតា​ ជូន​​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​របស់​គេ។ ងាក​មក​តាម​ហាង​លក់​តុក្កតា និង វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​វិញ​ អតិថិជន​ចូល​ទិញ​មិន​ដាច់​​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ជា​យុវវ័យ។

 

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​អ្នកទៅ​ទិញ​កាដូ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​គ្រឹស្តម៉ាស​ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​នេះ​នៅ​ម្តុំ​បាក់ទូក​​ក្បង​​រង្វង់មូល​នាង​គង្ហីង។

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

 

ម៉ោង​ជាង ៤ រសៀល​​ម្តុំ​បាក់ទូក យុវវ័យ​កកកុញ​ទិញ​កាដូបុណ្យ​ណូអែល​​

 

 

អត្ថបទ៖ ណេង ណេង​​​