សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas

​សៀមរាប​៖ នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ ប្រជាជន​ទូទាំង​ពិភពលោក ដែល​គោរព​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​គ្រឹ​ស្ត កំពុង​អបអរ​ពិធីបុណ្យ Christmas​។ សម្រាប់​កម្ពុជា​វិញ បើទោះជា​ពិធីបុណ្យ​នេះ​មិនមែនជា​ប្រពៃណី​របស់ខ្លួន​យ៉ាងណាក្តី ក៏​គេ​ឃើញ​នៅតាម​ដងផ្លូវ និង​សណ្ឋាគារ​ធំៗ​ជាច្រើន​បានរៀបចំ​តាំង​ភ្លើង ស្វាគមន៍​ពិធីបុណ្យ Christmas​នេះ​ផងដែរ​។ នៅ​ខេត្តសៀមរាប តាម​បណ្តា​សណ្ឋាគារ​ជាច្រើន បានរៀបចំ​តុបតែង​ភ្លើងពណ៌ នៅក្នុង​ពិធីបុណ្យ Christmas ក៏ដូចជា​ការស្វាគមន៍​ឆ្នាំ​ថ្មី ឆ្នាំ​សកល ២០១៦ ទៅតាម​ទម្រង់​ខុសៗ​គ្នា​។

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​ខ្លះៗ នៃ​ការរៀបចំ​ពិធីបុណ្យ Christmas បុណ្យចូលឆ្នាំ​សកល ២០១៦ នៅតាម​សណ្ឋាគារ​នានា ក្នុង​ទីក្រុង​សៀមរាប​។​

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​

សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas
សណ្ឋាគារ​នៅ​សៀមរាប​ប​ង្អូ​ត​គ្នា​រៀបចំ​ភ្លើងពណ៌​សម្រាប់​បុណ្យ​Christmas