រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅនេះ បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជា ចំនួនបី (កម្ពុជា-ថៃ, កម្ពុជា-ឡាវ, កម្ពុជា-វៀតណាម)។

- សេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

- សេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក កម្ពុជា-វៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

- សេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ឡាវ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេច បង្កើត គណៈកម្មការចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និងបោះបង្គោល ព្រំដែនគោក កម្ពុជា-ថៃ ឡាវ និងវៀតណាម