បង្ហោះ​ខ្លែងឯក​ អបអរបុណ្យ​គ្រីស្មាស​ នៅស្រុក​ត្រាំកក់

តាកែវ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ មានកម្មវិធីបង្ហោះខ្លែងឯកប្រមាណ ១៣០ខ្លែងឯក ត្រូវបានបង្ហោះដើម្បីអបអរសាទេពិធី បុណ្យគ្រីស្មាសស់ របស់សហគមន កាតូលីក សន្តីម៉ារី ញញឹម នៅឃុំគូស ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។

 

បង្ហោះ​ខ្លែងឯក​ អបអរបុណ្យ​គ្រីស្មាស​ នៅស្រុក​ត្រាំកក់

បង្ហោះ​ខ្លែងឯក​ អបអរបុណ្យ​គ្រីស្មាស​ នៅស្រុក​ត្រាំកក់

បង្ហោះ​ខ្លែងឯក​ អបអរបុណ្យ​គ្រីស្មាស​ នៅស្រុក​ត្រាំកក់