​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃទី​១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ កន្លងទៅនេះ បានសម្រេច​បង្កើត​គណៈ​កម្ម​ការ​ចម្រុះ ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ចំនួន​បី (​កម្ពុជា​-​ថៃ​, កម្ពុជា​-​ឡាវ​, កម្ពុជា​-​វៀតណាម​)៕ សូម​អាន​សេចក្តីសម្រេច​ដូចខាងក្រោម​៖

​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​
​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​ចម្រុះ​ខណ្ឌសីមា និង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​គោក​កម្ពុជា ថៃ ឡាវ និង​វៀតណាម​