ទស្សនារូបភាព និងសកម្មភាពរបស់យោធាចិន ធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិត