​លើក​ទម្ងន់​ជួយ​ដល់​ការចងចាំ​

​សម្រាប់​ស្ត្រី​ដែល​មិន​ចូលចិត្ត​ហាត់ប្រាណ​ល្មម​ដល់ពេល បោះបង់​ទម្លាប់​មួយ​នេះ​ចោល​ហើយ បើ​មិន​ចង់ឱ្យ​ការចងចាំ​ចុះខ្សោយ ។

តាម​ការស្រាវជ្រាវ​រប​ស់​មហាវិទ្យាល័យ British Columbia គេ​បាន​រកឃើញថា ការហាត់​ប្រាណ​ដើម្បី​បន្ថែម​ភាពរឹងមាំ​ដល់​សាច់ដុំ​ដូចជា​ការលើក​ទម្ងន់​នឹង​ជួយ​ដល់​ផ្នែក​ចងចាំ​បានល្អ​ប្រសើរ ។

ចំ​ណែ​ការហាត់​ប្រាណ​បែប​ហ្វឹកហាត់​សាច់ដុំ​បេះដូង ដូចជា ការរត់ ហែល​ទឹក ជួយ​ដល់​ការចងចាំ​ផ្នែក Episodic Memory ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ពី​ភាព​លម្អិត ឬ ស្មុ​គ្រ​ស្មាញ​ណាមួយ ៕ដេប៉ូ

​លើក​ទម្ងន់​ជួយ​ដល់​ការចងចាំ​