ជំនួយការឃាំ្លង ចំនួន 2 នាក់

Company

Natural Garden   

type

Private Limited Company

Industry

Catering

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Quality Control

Hiring

Industry

Catering

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

18 ~ 30

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Dec-05-2015

Closing Date

Jan-03-2016
  ** ជំនួយការឃាំ្លង ចំនួន 2 នាក់ (ពេលល្ងាចពីម៉ោង 2:00pm ដល់ 9:00pm)

- ទទួលទំនិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់
- បើកទំនិញពីឃាំ្លង
- រៀបចំទំនិញដាក់ក្នុងហាង
- រាប់ស្តុកប្រចំាខែជាមួយប្រធានស្តុក
- កត់ត្រាទំនិញខូចខាត
- រៀបចំសណា្ដប់ធា្នប់និងអនាម័យឃាំ្លង
- កិច្ចការផេ្សងៗទៀតតំរូវឲ្យធើ្វដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ឬ ប្រធានឃាំ្លង ។

  - ភេទប្រុស អាយុ ចាប់ពី 18 ដល់ 30 ឆាំ្ន
- យ៉ាងហោចណាស់រៀនចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
- មិនតំរូវលើបទពិសោធន៏ (បើមានកាន់តែប្រសើរ)
- ចេះប្រីបា្រស់កម្មវិធី Ms. Work & Ms. Excel
- ចេះភាសាអង់គេ្លស អាចអានអក្សរអង់គ្លសបាន
- សោះត្រង់ អត់់ធ្មត់
- ចេះធើ្វការងារជាក្រុមនិងយោគយល់គា្ន

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមយកប្រវតិ្តរូបសង្ខេប (C.V) មកដាក់ដោយផា្ទល់នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់សួនធម្មជាតិ ដែលមានអាសយដា្ឋន ផ្ទះលេខ 213 BC, St 63 (ត្រសក់ផ្អែម) សង្កាត់បឹងកេងកង I ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភំ្នពេញ ឬ តាមរយះ សារអេឡិចត្រូនិច [email protected]

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

023 555 2028 / 070 221 735

Email

[email protected]

Website

http://www.ngkhmer.com

Address

#213-BC, Street 63, Boeung Keng Kang I, Chamkar Morn, Phnom Penh