ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

រតនគិរី៖ នេះគឺជារូបភាព ដែលសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយរដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា និងលោក ង្វៀន តាន់យ៉ុង នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃប្រទេសវៀតណាម អញ្ជើញសម្ពោធ បង្គោលព្រំដែន លេខ ៣០ នៅស្រុកអូរយ៉ាវដាវ ខេត្តរតនគិរី និងស្រុកឡេថាញ់ ខេត្តយ៉ាឡាយ កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។

នេះជាកាលសម្ពោធលើកបង្គោលព្រំដែន លើកទី៣ ដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃប្រទេសទាំងពីរ ចូលរួមជា អធិបតី គឺសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោក ង្វៀន តាន់យ៉ុង។

លើកទី១ បង្គោលព្រំដែន លេខ ១៧១ នៅបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង

លើកទី២ បង្គោលព្រំដែន លេខ បង្គោលព្រំដែន លេខ ៣១៤ នៅព្រែកចាក ខេត្តកំពត និងលើកទី៣ បង្គោលព្រំដែន លេខ ៣០ នៅអូរយ៉ាវដាវ ខេត្តរតនគិរី និងបង្គោលព្រំដែន លេខ ២៧៥ ភ្នំដិន ខេត្តតាកែវ៕

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់

ទស្សនាកម្រងរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងពីរប្រទេស សម្ពោធបង្គោល ព្រំដែន លេខ៣០ អូរយ៉ាវដាវ ឡេថាញ់