ក្រុម​ស្ត្រី​បង្កើត​កម្មវិធី​លើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប ដើម្បី​ចូល​រួម​បញ្ឈប់​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​ធ្នូ នេះ ក្រុម​ស្ត្រី​បាន​ដាក់​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្ម​វិធី​ជួយ​ ស្ត្រី​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​ទូរស័ព្ទ​ដៃទំនើប ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​បញ្ឈប់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។ នាយិកា​កម្មវិធី​នៃ​អង្គការ​បន្ទាយ​ស្ត្រី លោក​ស្រី ចាន់ សោភ័ណ្ឌ បាន​បញ្ជាក់​ថា​បច្ចុប្បន្ន​នេះ កម្ពុជា​មាន​ស្ត្រី​ប្រមាណ​ជិត​ពាក់​កណ្តាល​នៃ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​១៤​លាន​នាក់ បាន​ទទួល​រង​គ្រោះ​ដោយ​អំពើ​ហិង្សា​ពី​បុរស ហើយ​ក្នុង​នោះ​មាន​ស្ត្រី​២៤​ភាគ​រយ មិន​ទទួល​បាន​ការ​អប់​រំ ដើម្បី​ពង្រីក​ចំណេះ​ដឹង​របស់​ខ្លួន។