ទិវា​ងូត​ទឹក​ដុស​ក្អែល​ឲ្យ​ក្រពារៀង​រាល់​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង​នៅ​ជប៉ុន


ទិវា​ងូត​ទឹក​ដុស​ក្អែល​ឲ្យ​ក្រពារៀង​រាល់​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង​នៅ​ជប៉ុន

ថ្ងៃ​ពុធ​នៃ​សប្ដាហ៍​ទី​៤​ ខែ​ធ្នូ ចុង​ឆ្នាំ គឺ​ជា​ទិវា​ងូត​ទឹក​ឲ្យ​ក្រពា (Alligators Get a Bath Day)។ គេ​ធ្វើ​បែប​នេះ​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​នៅ​សួន Atagawa Tropical and Alligator នៅ​ជប៉ុន។

 

ទិវា​ងូត​ទឹក​ដុស​ក្អែល​ឲ្យ​ក្រពារៀង​រាល់​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង​នៅ​ជប៉ុន

 

សូម​មើល​វីដេអូ​ងូត​ទឹក​ដុស​ក្អែល​ឲ្យ​ក្រពា៖

 

 

ប្រភព៖ nbcnews