តម្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ស​ប្តា​ហ៍​ទី​៤ នៃ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃ​ទំនិញប្រើប្រាស់ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ទី​៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ដែល​កោះសន្ដិភាព ទទួល​បាន​ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឃើញ​ថា មុខទំនិញ សាច់​ជ្រូក សាច់​គោ និង​បន្លែ មានការ​ប្រែប្រួល​តម្លៃ​តិចតួច ។ សូម​មើល​តារាង​ខាងក្រោម ៖