កំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ (មានវីដេអូ)

កីឡាបរទេស៖ យោងតាម Chanel YouTube ឈ្មោះ FEEL MY STYLE នៅពេលថ្មីៗ បានបង្ហោះវីដេអូឃ្លិប និយាយអំពី អ្នកចាំទី០៥ រូបក្នុងពិភពបាល់ទាត់   ជាកំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។

ខាងក្រោមនេះដែរ ជាកំពូលអ្នកចាំទី០៥ រូប ដែលពូកែក្នុងការសង្គ្រោះបាល់ ៖

០៥. អ្នកចាំទី Manuel Neur របស់ក្លិប Bayern Munich

០៤.អ្នកចាំទី David de Gea អ្នកចាំទីរបស់ក្លិប បិសាក្រហម Manchester United

០៣. អ្នកចាំទី Joe Hart របស់ក្លិប Machester City

០២. អ្នកចាំទី Tim Howhard របស់ក្លិប Everton

០១. អ្នកចាំទិ Marc Ter Stegen របស់ក្លិប FC Barcelona ៕

ទស្សនាវិដេអូឃ្លិបដូចខាងក្រោមនេះ៖

កំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥  (មានវីដេអូ)

០៥. David de Gea អ្នកចាំទីរបស់ក្លិប បិសាក្រហម Manchester United

កំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥  (មានវីដេអូ)

០៤. David de Gea អ្នកចាំទីរបស់ក្លិប បិសាក្រហម Manchester United

កំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥  (មានវីដេអូ)

០៣. Joe Hart របស់ក្លិប Machester City

កំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥  (មានវីដេអូ)

០២. Tim Howhard របស់ក្លិប Everton

កំពូលអ្នកសង្គ្រោះបាល់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥  (មានវីដេអូ)

០១. Marc Ter Stegen របស់ក្លិប FC Barcelona