សម្តេច​ក្រុម​ព្រះ​តែង​តាំង​លោក​សៅ រ៉ានី ជា​អនុ​ប្រធាន​គណ​បក្ស​ហ៊្វុន​ស៊ិន​ប៉ិច

សម្តេច​ក្រុម​ព្រះ​តែង​តាំង​លោក​សៅ រ៉ានី ជា​អនុ​ប្រធាន​គណ​បក្ស​ហ៊្វុន​ស៊ិន​ប៉ិច